Informatieavond over de subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuur en landschapsbeheer

Ruim 30 geïnteresseerden kwamen luisteren naar 2 sprekers Nelis Klaasen en Paul van Limpt tijdens de informatieavond over de subsidiemogelijkheden voor agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANB) in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is om biodiversiteitswinst te boeken en waar de grootste deelnamebereikbaarheid bij agrarische grondgebruikers is.

Agrarisch Waterbeheer
Het agrarische waterbeheer middels akkerranden langs watervoerende sloten is een onderdeel van deze gebiedsaanpak. Het doel is om de waterkwaliteit van beken en sloten te verbeteren en om sloten en beken natuurvriendelijker in te richten. Er zijn verschillende beheerpakketten opgesteld voor zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven in nauw overleg met het Waterschap de Dommel.

Agrarisch Natuurbeheer
Het Stimuleringskader groenblauwe Diensten (STIKA) is bedoeld voor landschapsverfraaiing en voor versterking van het leefgebied van typische diersoorten van het platteland zoals geelgors, patrijs, ree, diverse amfibieën, enz. Dit wordt gedaan door subsidie te verlenen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen zoals poelen, houtsingels, knotbomen, wandelpaden, akkerranden, enz. Ook kan er bij aanleg in veel gevallen subsidiegeld verkregen worden voor grondwaardedaling of opbrengstderving van de ingebrachte gronden. Deze STIKA subsidie is er zowel voor boeren als voor particulieren.

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen