Veel gestelde vragen

Ik wil grond pachten via de Landcooöperatie. Kan dat?

Momenteel (medio 2018) worden de gronden van de Landcoöperatie bewerkt door 8 boeren uit de regio. Toewijzing is gebeurd op basis van nauwe betrokkenheid bij het initiatief (6 pachters) en op basis van inschrijving (eind 2016) waarbij de 2 meest duurzame boeren die zich inschreven in aanmerking kwamen voor pachtgrond. Deze keuze is gemaakt op basis van een vragenlijst en een toetsing door een onafhankelijke commissie. Gezien de grondportefeuille van de Landcoöperatie nog volop in beweging is en men een duurzame relatie wil opbouwen met de pachters is er voor 2019 geen ruimte voor nieuwe pachters. Zodra dit verandert, wordt dit via lokale media bekend gemaakt.

Wie kan er lid worden van de Landcoöperatie?

Elke natuurlijke persoon kan lid worden van de Landcoöperatie. Of u nu boer, burger of ondernemer bent. Het lidmaatschap en het bijbehorende stemrecht is altijd gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor uw werknemers of om als familie of vriendengroep een certificaat kopen. U maakt dan wel onderling afspraken over wie inlegt en lid wordt van de Landcoöperatie.

Hoe verloopt het proces van inschrijving?

Via de website of anderszins toont u interesse in de Landcoöperatie. Wij informeren u over het financiële product, de statuten, het reglement en de veel gestelde vragen. Als uw interesse overgaat tot koop, ontvangt u een brief van inschrijving en de factuur voor het certificaat. Zodra het bedrag op de rekening van de Landcoöperatie staat, schrijven we u als lid bij in het certificaat- en ledenregister en ontvangt u het certificaat.

Wat houdt het lidmaatschap van de Landcoöperatie in?

Door één of meerdere certificaten te kopen, wordt u lid van de Landcoöperatie en krijgt u één stem in de Algemene Leden Vergadering. Daarmee heeft u inspraak in de gebiedsontwikkeling van het Dal van de Kleine Beerze. Als lid kunt u (op vrijwillige basis) ook een bijdrage leveren in één van de werkgroepen. De statuten beschrijven de rechten en plichten van de leden.

Als lid houden we u persoonlijk op de hoogte van de activiteiten en voortgang van de Landcoöperatie. Dat gebeurt via de nieuwsbrief en bijeenkomsten waarvoor we u persoonlijk uitnodigen.

Wat is het maximum aantal certificaten dat ik kan kopen?

Het bestuur van de Landcoöperatie bepaalt jaarlijks het aantal uit te geven certificaten. Dit aantal is afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden en de waarde ervan. Binnen dit maximum aantal certificaten geldt geen maximum per lid, behoudens wat statutair is toegestaan.

Welke invloed heb ik als lid op de gebiedsontwikkeling en specifiek het gebruik van de landbouwgronden?

De Algemene Leden Vergadering accordeert de jaarplannen van de Landcoöperatie en daarmee ook de deelprojecten die bijdragen aan de gebiedsontwikkeling. Specifiek voor het gebruik van de gronden worden in de werkgroep ‘gebiedsinrichting’ jaarlijks de duurzame criteria bepaald en aangescherpt. Dit gaat in overleg met de pachters. De criteria worden goedgekeurd door het bestuur en bekrachtigd in het pachtcontract.

Wordt een deel van de inleg gebruikt ten behoeve van de fondskosten?

Nee, het volledige bedrag van de inleg wordt geoormerkt en uitsluitend gebruikt voor de aankoop van gronden. Fondskosten worden via andere middelen bekostigd, zoals subsidies. Als de gronden zijn aangekocht, komt de pachtprijs ten goede aan de coöperatie en worden fondskosten uit de pachtprijs bekostigd. Ook het mogelijk uit te keren dividend komt uit andere opbrengsten dan de inleg.

Hoeveel dividend wordt er uitgekeerd aan de leden?

Daarover beslist de Algemene Leden Vergadering. De eerste jaren is voorzien dat de inkomsten nodig zijn om de fondskosten te dekken. Gaandeweg zal er dividend uitgekeerd kunnen worden. Het kan ook zijn dat de Algemene Leden Vergadering besluit om het dividend in het gebied te investeren.

Wat gebeurt er met de certificaten als het project onverhoopt niet slaagt of de Landcoöperatie failliet gaat?

Zoals aangegeven, wordt de inleg van de leden geoormerkt en alleen ingezet voor aankoop van gronden. Fondskosten (procesbegeleiding, marketing etc.) worden pas ingezet als daar middelen voor beschikbaar zijn. Mocht het project niet slagen of gaat de Landcoöperatie failliet, dan neemt de Provincie Noord-Brabant t/m 2022 de gronden terug tegen de dan geldende marktwaarde.

Voor de periode daarna krijgt Provincie Noord-Brabant eerste recht van koop. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kan de grond op de vrije markt verkocht worden. Hiervan kunnen de leden betaald worden. Na ontbinding van de coöperatie kunnen eventuele tekorten niet verhaald worden op de leden.

Dal van de Kleine Beerze
Lees hier ons Privacy Statement

Delen